zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-137/2020 Bereich / Kategorija: Gesellschaft / Družba KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Unser Land zwischen Tradition und Zukunft - Oblikujmno prihodnost Koroške

Ein durch Südkärnten tourender mobiler Wandercontainer Gestern - Heute ? Morgen/Včeraj - Danes ? Jutri lädt die lokale Bevölkerung zu Reflexionen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein.

Alle 30 Gemeinden die der weitgehenden historischen Abstimmungszone entsprechen, die autochthone slowenische Volksgruppe sowie Vertreter aus dem Alpe-Adria Raum, sind eingeladen dieses Projekt aktiv mitzugestalten und gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Im Mittelpunkt des Projektes steht ein "interaktiver WanderContainer", der im Projektzeitraum von Gemeinde zu Gemeinde ziehen wird und die Bevölkerung zum Besuch einladen wird, sich in Bezug auf die Themen Vernetzungen, Identität, Demokratieentwicklung und Migration , mitzuteilen.

Bevor der Wandercontainer durch Südkärnten touren wird, gibt es mit den VertrteterInnen der Gemeinden der historischen Abstimmungszone eine Open Space Großgruppenveranstaltung wo die Beteiligten die Möglichkeit haben Themen zu bearbeiten, die für die Zukunft und die Entwicklung, in den Gemeinden, für Kärnten und im Alpen Adria Raum wesentlich beitragen und wichtig sind.


Oblikujmo našo prihodnost
Mobilni potujoči kontejner, Včeraj - Danes - Jutri/Gester-Heute-Morgen potuje po južni Koroški in vabi k razmišljanju o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Vseh 30 občin, ki ustrezajo obsežnemu zgodovinskemu volilnemu območju, avtohtona slovenska etnična skupina in predstavniki regije Alpe-Jadran so vabljeni, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju tega projekta in skupaj oblikujejo prihodnost.
V središču projekta je "interaktivni potujoči kontejner", ki se bo v projektnem obdobju vozil od občine do občine in vabil ljudi da povejo svoja razmišljanja o mreženju, identiteti, razvoju demokracije in migracije.

Preden bo kontejner šel na pot po južnem Koroškem, bomno v Domu v Tinjah organizirali Open Space prireditev, ki je še tako primerna za odprta razmišljanja velikih skupin. Predstavniki občin in udeleženci bodo imeli možnost sooblikovati prihodnost občin, Koroške in Alpe Jadranskega območja.


Termin/Termin:
23.und 24. Oktober 2020: Großgruppenveranstaltung Open Space/ veliki Plenum Open Space

Von April bis Juni 2021: Wandercontainer zieht durch Südkärnten / Potujoči kontejner potuje po južnem Koroškem

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Seminar Kursnummer / Številka: E-137/2020 KursleiterIn / Vodja tečaja: Aleksander Doujak (KursleiterIn / Vodja tečaja) Kontakt: Kušej Veronika

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 57,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 47,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 120 min.: 20

zur ÜbersichtK pregledu