zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-185/2022 Bereich / Kategorija: Kommunikation / Komunikacija KursleiterIn / Vodja tečaja: Dr. Vladimir Wakounig Kontakt: Sturm Daniel

Zgodnja dvo- in večjezičnost za do triletne otroke / Frühe Zwei- und Mehrsprachigkeit für unter-Dreijährige

Cikel predavanj / Modulreihe

Zgodnja dvo- in večjezičnost za do triletne otroke / Frühe Zwei- und Mehrsprachigkeit für unter-Dreijährige

Jezikovno senzibiliziranje pedagoških delavcev / Sensibilisierung der pädagogischen

Teoretična premišljevanja in koristni nasveti pri delu z do triletnimi / Theoretische Überlegungen und praktische bei der Arbeit mit Unter-Dreijährigen


Modularni cikel predavanj obravnava usmerjene ukrepe kakovostnega pospeševanja dvo- in večjezičnosti do triletnih otrok v jaslih in pri varuškah/varuhih. Spoštljiv odnos pedagoških delavcev do družinskih jezikov je bistvena osnova za razvijanje in utrditev otrokovih jezikovnih, socialnih, čustvenih in spoznavnih kompetenc. Namen cikla je posredovati zavest o pomembnosti zgodnjega dvo- in večjezičnega izobraževanja in pospeševati občuteno jezikovno prakso pri lastnem pedagoškem delu. Za oblikovanje dvo- in večjezičnih interakcij je potreben jezikovnopedagoški koncept, ki podpira jezikovno izobraževanje.

In der Modulreihe werden gezielte Maßnahmen für eine qualitätsvolle Förderung der frühen Zwei- und Mehrsprachigkeit für Unter-Dreijährige in Kindertagestätten und bei Tageseltern thematisiert. Ein wertschätzender Umgang mit Familiensprachen durch die pädagogischen Fachkräfte ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung und Stärkung der sprachlichen, sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen von Kindern. Die Modulreihe hat das Ziel, die Wichtigkeit der frühen zwei- und mehrsprachigen Bildung bewusst zu machen und eine sensible Sprachpraxis im eigenen pädagogischen Handeln zu fördern. Das Gestalten von zwei- und mehrsprachigen Interaktionen braucht ein sprachpädagogisches Rahmenkonzept, um die Sprachbildung zu unterstützen.


Modul 1

Pedagoški pristopi in podobe človeka
Pädagogische Grundhaltungen u. Menschenbilder

Moja samopodoba kot pedagoški delavec in osebna podoba o otrocih. Kompetentni otrok. Dvojezični otrok. Gradnja zanesljivih odnosov kot pogoj za razvoj in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Samostojnost, individualnost in osebnost otroka. Spoštovanje in vključevanje vseh otrokovih življenjskih okolij ter vseh njegovih prvih in družinskih jezikov. Upoštevanje starosti primernih izobraževalnih ponudb.

Mein Selbstbild als pädagogische Fachkraft und mein Bild von Kindern. Das kompetente Kind. Das zweisprachige Kind. Aufbau von zuverlässigen Beziehungen als Voraussetzung für Entwicklung und Bildung in früher Kindheit. Autonomie, Individualität und Persönlichkeit des Kindes. Wertschätzung und Einbeziehung aller Lebenswelten sowie aller Erst- und Familiensprachen von Kindern. Berücksichtigung altersgerechter Bildungsangebote.

Predavateljica / Referntin: Verena Punter (Predarlska / Vorarlberg)

Ort: Institut für Bildung und Beratung Rudolfsbahngürtel 2/1 9020 Klagenfurt a.W./Celovec


Weitere Themen und Termine:

Sobota / Samstag, 19. November, 2022, 9:00 - 13:00

Modul 2
Ravnanje z zgodnjootroško dvo- in večjezičnostjo
Umgang mit frühkindlicher Zwei- u. Mehrsprachigkeit

Pomen zgodnje jezikovne izobrazbe kot trajen in dolgoročni proces. Otroci se učijo jezika/jezikov v osebnem stiku. Pedagoški delavec kot jezikovni zgled. Jezikovnospodbudno ozračje in primerno oblikovanje prostora. Slikanice v različnih jezikih. Sodelovanje s starši. Senzibilna podpora, motivacija in spremljanje otrokovega jezikovnega vedenja. Individualni razvoj in jezikovna kompetenca otrok.

Bedeutung der frühkindlichen Sprachbildung als kontinuierlicher und langfristiger Prozess. Kinder lernen Sprache(n) im persönlichen Kontakt. Pädagogische Fachkraft als Sprachvorbild. Sprachanregende Atmosphäre und entsprechende Raumgestaltung. Bilderbücher in verschiedenen Sprachen. Einbeziehung von Eltern. Sensible Unterstützung, Motivation und Begleitung des kindlichen Sprach-verhaltens. Individuelle Entwicklung und Sprachkompetenz von Kindern.

Predavateljica / Referentin: Zwetelina Ortega (Dunaj/Wien)

Ort: Katoliški dom prosvete / Katholisches Bildungshaus Sodalitas, Propsteiweg 1 9121 Tainach/Tinje


Modul 3

Sobota / Samstag, 28. januar / Jänner 2023, 900 - 13:00

Kvalitetna področja dvo- in večjezičnega jezikovnega izobraževanja
Qualitätsbereiche der zwei- und mehrsprachigen Sprachbildung

Kakovost jezikovnega vnosa je ključnega pomena pri učenju jezika/jezikov. Vključitev bogate jezikovne ponudbe ob upoštevanju življenjskih okolij otrok. Strokovni delavec kot jezikovni zgled. Zavestna refleksija lastne uporabe jezika in lastnega pristopa do dvo- in večjezičnosti. Posebna podpora slovenščine in poudarek na njej. Uporaba ciljnega jezika/ciljnih jezikov v teku dneva. Oblikovanje jezikovnih priložnosti, navad in ritualiziran jezik.

Qualität des sprachlichen Inputs ist entscheidend beim Erwerb von Sprache(n). Einbeziehung eines reichhaltigen sprachlichen Angebots und die Orientierung an der Erfahrungswelt der Kinder. Pädagogische Fachkraft als Sprachvorbild. Bewusste Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs und des eigenen Umgangs mit Zwei- und Mehrsprachigkeit. Besondere Unterstützung und Hervorhebung des Slowenischen. Gebrauch der Zielsprache(n) im Tages-ablauf. Gestaltung von Sprachanlässen, Routine und ritualisierte Sprache.

Predavatelja / Referenten: Georg Gombos & Samo Wakounig (Celovec / Klagenfurt)

Ort: AVS Kita Campus AdFontes Bahnstraße 55, 9141 Eberndorf/Dobrla vas


Modul 4

Izobraževalno partnerstvo s starši oz. skrbniki
Bildungspartnerschaft mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Razlaga in razprava o jezikovnopedagoških konceptih. Preplet družinskega in institucionaliziranega jezikovnega izobraževanja. Usklajevanje različnih pričakovanj. Prispevek izobraževalnih partnerjev k otrokovemu jezikovnemu izobraževanju. Jezikovno izobraževanje v družinskem kontekstu. Obveščanje, svetovanje, spremljanje in podpora staršev oz. skrbnikov. Razvijanje spoštljivega izobraževalnega partnerstva.

Information und Diskussion über sprachpädagogische Konzepte. Zusammenspiel von familiärer und institutioneller Sprachbildung. Klärung unterschiedlicher Erwartungen. Beitrag der Bildungspartner zur Sprachenbildung des Kindes. Sprachenbildung in familiären Kontexten. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte informieren, beraten, begleiten und unterstützen. Aufbau einer respektvollen und wertschätzenden Bildungspartnerschaft.

Referentin: Zwetelina Ortega (Dunaj/ Wien)
Ort: Institut für Bildung und Beratung Rudolfsbahngürtel 2/1 9020 Klagenfurt a.W./Celovec


Predavatelja/ici / Refernt/inn/en:

Georg Gombos, izr. univ. prof. mag. dr. / Ao.Univ.Prof. Mag. Dr.

Alpen-Adria-Universität Celovec. Delovna težišca: Večjezičnost in inter-/transkulturno izobraževanje. Vodja projekta raziskovalnega kooperacijskega projekta „KIQOS – Kärntner Input Quality Observation Scheme“, avtor brošure »priročnik za spodbujanje dvo- in večjezičnega izobraže-vanja in varstva v koroških elementarnih izobraževalnih ustanovah«.

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.Arbeitsschwerpunkte: Mehrsprachigkeit und Inter-/Transkulturelle Bildung. Leiter des Forschungskooperationsprojektes „KIQOS – Kärntner Input Quality Observation Scheme“, Autor des „Sprachpädagogischen Rahmenkonzepts - Leitfaden zur Förderung zwei- und mehrsprachiger Bildung und Betreuung in Kärntner elementaren Bildungseinrichtungen“.


Zwetelina Ortega, mag.a

Lingvistka, strokovnjakinja za večjezičnost, predavateljica na univerzi na Dunaju (Didaktika večjezičnosti), vodja izobraževalnih ponudb za pedagog/inj/e in učitelj/ic/e jezikov v Avstriji in Nemčiji. Ustanoviteljica izobraževalnega instituta Linguamulti (www.linguamulti.at) in jezikovne akademije LIMU (www.limu.academy).

Linguistin, Expertin für Mehrsprachigkeit, Lehrende an der Universität Wien (Mehrsprachigkeitsdidaktik), Leiterin von Weiterbildungen für Pädagog/innen und Sprachtrainer/innen in Österreich und Deutschland. Gründerin des Bildungsinstituts Linguamulti (www.linguamulti.at) und der Sprachakademie LIMU (www.limu.academy).


Verena Punter, Mag.a , Bakk. phil.

Klinična in zdravstvena psihologinja ter pedagoginja, vodja družinskega centra Nenzing (zdaj v karenci), predavateljica o temah elementarne pedagogike v izobraževanju in nadaljnjem izobraževanju, strokovnjakinja za Early Excellence.

Klinische und Gesundheitspsychologin und Pädagogin, Leitung Familienzentrum Nenzing (derzeit in Karenz), Referentin für elementarpädagogische Themen in der Aus- und Weiterbildung, Early Excellence Fachkraft.


Samo Wakounig, mag. dipl. inž. dr. / Mag. Dipl.Ing. Dr.

Inštitut za vzgojne vede in izobraževalne raziskave, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Celovec. Delovna težišča: inter-/transkulturno izobraževanje, dvo- in večjezičnost v elementarnih izobraževalnih ustanovah in v manjšinskem šolstvu.
Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Celovec. Arbeitsschwerpunkte: Inter-/Transkulturelle Bildung, Zwei- und Mehrsprachigkeit in elementaren Bildungseinrichtungen und im Bereich des Minder-heitenschulwesens.

Projekt podpirata / Das Projekt utnerstützen:
Bundeskanzleramt
Land Kärnten, Ant. 6 - Bildung und Sport


.

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-185/2022 KursleiterIn / Vodja tečaja: Dr. Vladimir Wakounig Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 60,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 49,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 46,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 8,00

Teilnehmer / Udeležencev max./maks.: 25 min.: 12

zur ÜbersichtK pregledu