zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-111/2024 Bereich / Kategorija: Leben / Življenje KursleiterIn / Vodja tečaja: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Georg Gombos Kontakt: Sturm Daniel

Frühe Zwei- und Mehrsprachigkeit für unter-Sechsjährige / Zgodnja dvo- in večjezičnost za do šesttne otroke

Cikel predavanj / Modulreihe

In der Modulreihe werden gezielte Maßnahmen für eine qualitätsvolle Förderung der frühen Zwei- und Mehrsprachigkeit Kinder im Alter von 0-6 Jahren thematisiert. Ein wertschätzender Umgang mit Familiensprachen durch die pädagogischen Fachkräfte ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung und Stärkung der sprachlichen, sozialen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen von Kindern. Die Modulreihe hat das Ziel, die Wichtigkeit der frühen zwei- und mehrsprachigen Bildung bewusst zu machen und eine sensible Sprachpraxis im eigenen pädagogischen Handeln zu fördern. Die Modulreihe richtet sich an pädagogische Fachkräfte.

Modularni cikel predavanj obravnava vprašanja kakovostnega pospeševanja dvo- in večjezične vzgoje od 0-6 let. Spoštljiv odnos pedagoških delavcev do družinskih jezikov je bistvena osnova za razvijanje in utrditev otrokovih jezikovnih, socialnih, čustvenih in spoznavnih kompetenc. Namen cikla je posredovati zavest o pomembnosti zgodnjega dvo- in večjezičnega izobraževanja in pospeševati občuteno jezikovno prakso pri lastnem pedagoškem delu. Cikel predavanj je namenjen pedagoškim delavcem, ki delajo v jaslih, otroškiih skupinah, vrtcih ali kot varuške.

Programm/Program:
Freitag/petek, 5. April 2024, 17:00-20:00 Uhr

Qualitätsvolle frühe zwei- und mehrsprachige KindererziehungKakovostna zgodnja dvo- in večjezična vzgoja

Was sind erfolgreiche sprachpädagogische Konzepte? /
Kaj so usepšeni jezikovno pedagoški koncepti?

Referent/Predavatelj : Ao.Univ.Prof.Mag.Dr. Gerog Gombos / izr. univ. prof. dr. Georg Gombos


Samstag, 6. April 2024, 09:00-17:00 Uhr

Pädagogische Grundhaltungen u. Menschenbilder
Pedgoški prisopi in podobe o otrocih

Was sind verlässliche und wertschätzende Beziehungen zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und den Kindern?
Kaj so zanesljivi in spoštljivi odnosi med pedagoškimi delavci in otroki? /


Referentin/Predavateljica: Verena Punter, Mag.a , Bakk. phil.


Samstag, 25. Mai 2024, 09:00.17:00 Uhr

09:00-13:00 Uhr

Bildungspartnerschaft mit Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Izobraževalno partnerstvo s straši oz. skrbniki

Was braucht es für gute und tragfähige Bildungspartnerschaften zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und den Eltern? /
Kako oblikovati izobraževalna partnerstva med pedagoškimi delavci in starši?


Referentin / Predavateljica: Mag.a Zwetelina Ortega

14:00-17:00 Uhr

Praxis- und Lerntransfer
Transfer v prakso in povezovanje med skupinami

Referenten/Predavatelja: Ao.Univ.Prof.Mag.Dr. Mirko Wakounig/ izr.univ.prof.dr. Mirko Wakounig und/in MMag. Daniel Sturm

Katoliški dom prosvete - Katholisches Bildungshaus A-9121 Tainach/Tinje Probsteiweg/Proštijska pot 1

zur ReservierungK prijavi

Kurs / Tečaj Kursnummer / Številka: E-111/2024 KursleiterIn / Vodja tečaja: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Georg Gombos Kontakt: Sturm Daniel

Pensionspreise inkl. Nächtigung / Penzionske cene z nočitvijo: VP / Polni penzion:€ 61,00 HP (Mittagessen) / Polpenzion (s kosilom):€ 50,00 HP (Abendessen) / Polpenzion (z večerjo):€ 45,00 EZ-Zuschlag / Doplačilo za enoposteljno sobo:€ 10,00

zur ÜbersichtK pregledu